T&A Online Marketing

Algemene voorwaarden

Wij van T&A online Marketing staan voor je klaar

1. Definities

 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met T&A online marketing een overeenkomst sluit tot het leveren van producten en/of diensten.
 • Bedrijf: T&A Online Marketing,  ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 89946634.
 • Website: de door T&A Online Marketing te leveren website inclusief alle daarbij behorende onderdelen en diensten.

2. Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van het bedrijf, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 • Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

3. Aanbod en acceptatie

 • Het opmaken van prijsopgave en offertes door T&A Online Marketing zijn geheel vrijblijvend.
 • Alle offertes en aanbiedingen van het bedrijf zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven door T&A Online Marketing. Facturering kan op basis van deze offerte geschieden.
 • Als de klant het aanbod of de offerte niet binnen de geldende termijnen aanvaard, dan vervalt de offerte of het aanbod.
 • Aanbiedingen, tariefstelling of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
 • Afwijkingen van de algemene voorwaarden van T&A Online Marketing zijn slechts mogelijk indien deze schriftelijk tussen T&A Online Marketing en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

4. Prijs en betaling

 • Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is T&A Online Marketing gerechtigd om wettelijke rente in rekening te brengen.
 • Alle prijzen vermeld op de website van T&A Online Marketing zijn exclusief btw, tenzij anders vermeld. De btw wordt toegevoegd aan het totaalbedrag van de factuur en is de verantwoordelijkheid van de klant.

5. Uitvoering van de overeenkomst

 • T&A Online Marketing zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 • De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan T&A Online Marketing aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan T&A Online Marketing worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan T&A Online Marketing zijn verstrekt, heeft T&A Online Marketing het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.
 • T&A Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat T&A Online Marketing is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuist en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor T&A Online Marketing kenbaar was.
 • Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in verschillende fases zal worden uitgevoerd kan T&A Online Marketing de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 • Indien door T&A Online Marketing of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 • T&A Online Marketing spant zich in om de website/webshop van de klant hoger in de zoekresultaten van Google te krijgen, door middel van SEO en SEA. Wij wijzen er echter op dat zoekmachines regelmatig hun algoritmen veranderen en dat er vele factoren van invloed zijn op de ranking van websites, waardoor we geen garanties kunnen bieden met betrekking tot de resultaten.
 • T&A Online Marketing spant zich in om de website/webshop van de klant hoger in de zoekresultaten van Google te krijgen, doormiddel van SEO en SEA. Hoewel wij verwachten dat deze inspanningen zullen resulteren in een betere zichtbaarheid en een hogere positie in de zoekresultaten, kunnen wij dit niet garanderen. Wij wijzen erop dat het algoritme van zoekmachines voortdurend verandert en dat er veel factoren van invloed zijn op de ranking van websites. T&A Online Marketing zal echter alles in het werk stellen om de resultaten te optimaliseren en zal de klant op de hoogte houden van de voortgang.

6. Duur en Beëindiging

 • Een eenmalig opdracht zoals een website laten bouwen door T&A Online Marketing of een opdracht met een vaste looptijd kan niet tussentijds worden opgezegd. Opdrachten zonder vaste looptijd kunnen worden opgezegd tegen het eind van de maand met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.
 • T&A Online Marketing heeft het recht een overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien blijkt dat derden onderhoud plegen of hebben gepleegd aan producten(zoals de website) die door T&A Online Marketing onderhouden worden.
 • T&A Online Marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met T&A Online Marketing gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden.
 • T&A Online Marketing heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over het vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schade vergoeding.
 • De opdrachtgever kan de overeenkomst voor een dienst die voor onbepaalde tijd is aangegaan ten alle tijden opzeggen met de inachtneming van 2 maanden opzegtermijn.

7. Levering en levertijd

 • T&A Online Marketing gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, zo spoedig mogelijk of op de aangegeven of overeengekomen startdatum, van start met het leveren van de overeengekomen producten en/of diensten.
 • De Levertijd is niet aan te merken als fatale termijn, tenzij dit uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Mocht T&A Online Marketing onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan T&A Online Marketing alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij haar een termijn van minimaal 21 dagen wordt gegund om haar verplichtingen na te komen.

8. Overmacht

 
 • T&A Online Marketing is niet aansprakelijk voor elke tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant als gevolg van omstandigheden die buiten haar macht liggen. nakomen van haar verplichtingen verhinderd, vertraagt of bemoeilijkt, inclusief maar niet beperkt tot: stakingen, ziekte van uitval van personeel, storingen in internetverbindingen, software van hardware, onvoorziene vertragingen in leveringen van diensten van derden, en overige onvoorziene omstandigheden die redelijkerwijs buiten de controle van T&A Online Marketing liggen.
 •  Indien T&A Online Marketing als gevolg van overmacht niet in staat is om haar verplichtingen jegens de klant na te komen, zal zij de klant tussentijds informeren en in overleg treden over de te nemen maatregelen. T&A Online Marketing zal zich inspannen om zo snel mogelijk een alternatieve oplossing te bieden en zal geen kosten in rekening brengen voor de periode waarin zij niet in staat was haar verplichtingen na te komen als gevolg van overmacht.

9. Risico

 • De opdrachtgever draagt het risico voor alle directe en indirecte schade die aan de door T&A Online Marketing geleverde zaken en/of diensten mocht ontstaan, dadelijk nadat de zaken en/of diensten c.q werkzaamheden zijn geleverd.

10. Eigendom en geheimhouding

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op de door T&A Online Marketing aan de klant geleverde diensten en producten, waaronder maar niet beperkt tot: ontwerpen, teksten, afbeeldingen, software, databestanden, (tussen)resultaten, en overige materialen, verkleinen uitsluitend bij T&A Online Marketing van haar licentiegevers. De klant verkrijgt slechts een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht voor de overeengekomen overeenkomst. 
 • De klant zal de door T&A Online Marketing geleverde diensten en producten uitsluitend voor de overeengekomen gebruik en zal deze niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van T&A Online Marketing verveelvoudigen, openbaar maken, exploiteren, aan derden ter beschikking stellen of gebruik maken dan overeengekomen. 
 • De klant zal alle informatie die zij van T&A Online Marketing ontvangt als afgeschaft en deze informatie niet aan derden bekendmaken of gebruiken voor andere overeengekomen dan overeengekomen. Onder andere informatie wordt onder meer verstaan: offertes, (tussen)resultaten, prijzen, contracten, en overige informatie die door T&A Online Marketing als vervanging is universeel. 
 • De klant zal T&A Online Marketing vrijwaren en schadeloosstellen tegen aanspraken van derden met betrekking tot de door T&A Online Marketing geleverde diensten en producten, geavanceerde op intellectuele eigendomsrechten van derden, en overige aanspraken die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst tussen T&A Online Marketing en de klant.

11. Aansprakelijkheid

 • T&A Online Marketing is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst tussen T&A Online Marketing en de klant. De aansprakelijkheid van T&A Online Marketing is beperkt tot het bedrag van de vergoeding die T&A Online Marketing heeft ontvangen voor de diensten en/of producten die aanleiding hebben gegeven tot de schade, met een maximum van € 500,- per gebeurtenis of samenhangende reeks van gebeurtenissen. 
 • T&A Online Marketing is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, en schade door verlies van gegevens. Evenmin is T&A Online Marketing aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht. 
 • T&A Online Marketing is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van geverifieerde, onvolledige of verouderde informatie die door de klant wordt verstrekt. De klant is vrijwaart T&A Online Marketing voor alle aanbiedingen van derden die de informatie van de door de klant verstrekte informatie kennen. 
 • De klant wordt gehouden om T&A Online Marketing onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen van enige schade die is ontstaan. Het verzuim van de klant om dit te doen, kan leiden tot verval van acties tegen T&A Online Marketing. 
 • De in deze clausule opgenomen beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van T&A Online Marketing van haar leidinggevenden.

12. Reclamering

 • De Opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten en/of diensten c.q. werkzaamheden te melden aan T&A Online Marketing, waarna laatstgenoemde deze gebreken in overleg met de opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan T&A Online Marketing binnen de genoemde termijn geen gebreken worden gemeld, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt uitdrukkelijk niet verstaan onder gebreken.
 • Reclameren schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

13. Privacy

 • T&A Online Marketing hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en respecteert uw privacy. Wij zullen uw persoonsgegevens alleen gebruiken voor zover dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze dienstverlening. Wij zullen deze gegevens niet delen met derden, tenzij dit noodzakelijk is is voor het uitvoeren van onze dienstverlening of indien wij hiertoe verplicht zijn.
 • T&A Online Marketing heeft ook een Privacy Policy waar te lezen hoe het Privacy-beleid van T&A Online Marketing in elkaar steekt

14. Copyright

 • Alle rechten van intellectuele eigendom op de deur T&A Online Marketing leverde diensten, producten, adviserende rapporten en andere materialen, uitsluitend bij T&A Online Marketing. Het is de klant niet toegestaan om deze materialen te verveelvoudigen, te openbaren, te exploiteren of ter beschikking te stellen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van T&A Online Marketing. 
 • T&A Online Marketing respecteert de intellectuele eigendomsrechten van derden en verwacht van haar klanten hetzelfde. Indien de klant de intellectuele eigendomsrechten van derden oplost, zal T&A Online Marketing hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden. 
 • Indien de klant T&A Online Marketing materialen verstrekt voor gebruik in het kader van de dienstverlening, kunnen de klant dat deze materialen niet gemaakt worden op de intellectuele eigendomsrechten van derden. De klant vrijwaart T&A Online Marketing voor alle aanspraken van derden die verband houden met de verbeterde op deze rechten.
Tiest Postma aan het werk voor T&A Online Marketing
Ashley Vaartjes aan het werk bij T&A Online Marketing
Tiest Postma aan het werk voor T&A Online Marketing
Ashley Vaartjes aan het werk bij T&A Online Marketing

Bij T&A Online Marketing geloven wij dat sterke relaties de sleutel zijn tot succes. Ons bedrijf, opgericht door Ties Postma en Ashley Vaartjes, is gericht op het bieden van marketingdiensten.

Contact

Blijf op de hoogte